top of page

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku mezi

 

příkazcem:

 

a

příkazníkem: Marta Buršíková, daňový poradce, zapsaná v seznamu Komory daňových poradců pod číslem 3112, DIČ CZ5560151949, se sídlem v Přerově, ul. 9. května 3549/88b.

 

I.

Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce zpracovat a podat daňové přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2023.

 

II.

Příkazce ukládá příkazníkovi závazné pokyny a pro jejich splnění poskytuje příkazníkovi písemné podklady pro sestavení daňového přiznání. Příkazník je povinen při plnění závazků z této smlouvy oznámit příkazci všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit v případě, vyžaduje-li to zájem příkazce a není-li schopen vyžádat si předem jeho souhlas.

 

III.

Příkazník je povinen postupovat při plnění závazků z této smlouvy s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která příkazci vznikne zaviněním příkazníka v souvislosti s plněním této smlouvy, vyjma škod způsobených dodáním chybných podkladů příkazcem. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti daňového poradce. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy a o osobě příkazce.

 

IV.

K výše uvedeným úkonům udílí příkazce příkazníkovi zvláštní písemnou plnou moc, která bude u správce daně uplatněna.

 

V.

Příkazník má nárok na odměnu, která činí Kč ………. vč. DPH. Příkazce je povinen uhradit odměnu převodem na účet příkazníka, č.ú. 86-7348460237/0100 vedený u Komerční banky a.s. pod variabilním symbolem IČ nebo rodného čísla příkazce, a to nejpozději do 25. května 2024. Neuhrazení této částky má za následek neplatnost této smlouvy i vystavené plné moci.

 

VI.

Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost, která spočívá především v předání úplných podkladů ke zpracování přiznání, a to nejpozději do 25. května 2024. Při nedodržení tohoto termínu se cena dle odst. V. této smlouvy automaticky navyšuje o 50 %, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnosti obou stran se tímto nemění.

 

VII.

Příkazce může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu smlouvu vypovědět. Výpověď je účinná okamžikem doručení příkazníkovi. Vypověděl-li příkazce smlouvu, je příkazník od účinnosti výpovědi povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Dále je příkazník povinen příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci z důvodu nedokončení úkonů souvisejících se závazky z této smlouvy.

 

VIII.

Příkazník může smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, a to pouze z důvodu narušení důvěry mezi ním a příkazcem, neposkytnutí součinnosti ze strany příkazce nebo pro nesplnění podmínky uvedené v bodech IV., V. a VI. této smlouvy.

 

IX.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem úhrady částky dle odst. V. nebo VI. této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

 

 

V ………….……….. dne ……………………..                                             V Přerově dne…………………………

příkazce                                                                             příkazník (Marta Buršíková)

 

 

 

 

……………………………….                                                                …………………………………

bottom of page